Klik hier om de ALGEMENE VOORWAARDEN uit te printen.

 

Leverings- en algemene voorwaarden Taleninstituut Brederode

1 Aanbieding en overeenkomst
2 Prijs en betaling
3 Levering
4 Geheimhouding
5 (intellectuele) Eigendomsrechten
6 Deelnemers
7 Klachten
8 Beëindiging overeenkomst
9 Aansprakelijkheid
10 Door wederpartij aangewezen of verstrekte zaken
11 Annulering van een training
12 Overmacht
13 Telecommunicatie
14 Non-concurrentie
15 Toepasselijk recht en geschillen

 

1 AANBIEDING EN OVEREENKOMST

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Taleninstituut Brederode (verder in dit stuk te noemen Brederode), diensten en/of goederen van welke aard ook levert en/of zou kunnen leveren, ook als deze diensten en/of goederen niet nader in
deze voorwaarden zijn omschreven. Een offerte of (prijs)opgave bindt Brederode niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order.
Door BREDERODE bedachte en geformuleerde trainingsvoorstellen blijven intellectueel eigendom van BREDERODE op grond van artikel 621, boek 6 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek. Offertevrager is derhalve niet gerechtigd voorstellen zelf of door derden te laten uitvoeren. Brederode mag bestellingen, orders e.d. zonder opgave van reden weigeren. Eventuele inkoop of andere voorwaarden van wederpartij zijn niet van toepassing tenzij deze door BREDERODE schriftelijk zijn
aanvaard. Wijzigingen van en aanvullingen op de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien die schriftelijk door BREDERODE zijn vastgelegd.

1.2 Onder BREDERODE wordt verstaan Taleninstituut Brederode VOF.

1.3 Door het aangaan van een overeenkomst met BREDERODE gaat opdrachtgever/wederpartij akkoord met de leverings-en algemene voorwaarden van Brederode.

1.4 De leveringsvoorwaarden omvatten tevens annuleringsvoorwaarden. Opdrachtgever dient deze annuleringsvoorwaarden ter kennis te brengen van de deelnemer(s) aan een training. Opdrachtgever vrijwaart BREDERODE van mogelijke claims van deelnemers in geval de leverings- en algemene voorwaarden niet zouden gelden.

2 PRIJS EN BETALING

2.1 De offertes van BREDERODE vermelden wanneer btw verschuldigd is. Particuliere trainingen en cursussen zijn vrijgesteld van btw.

2.2 Tussentijdse aanpassingen die van tevoren redelijkerwijs niet te voorzien waren kunnen de opzet en duur van een training beïnvloeden. BREDERODE behoudt zich het recht voor om tussentijdse aanpassingen te doen teneinde de door de opdrachtgever gewenste kwaliteit te leveren.

Meerkosten worden naar rato en in overleg met de opdrachtgever in rekening gebracht.
Wijzigingen kunnen zich bijvoorbeeld voordoen in trainingsinhoud, trainingsdata en
trainingsplaats. Wijzigingen geven geen grond tot ontbinding van een overeenkomst.

2.3 BREDERODE houdt zich het recht voor om in geval van niet op tijd leverbaar materiaal, af te wijken van het voorgestelde materiaal en daarvoor in de plaats gelijkwaardig, maar sneller leverbaar materiaal te gebruiken.
De meer- of minderprijs daarvan mag door BREDERODE worden verrekend.

2.4 BREDERODE behoudt zich het recht voor vooruitbetaling te eisen. Cursussen die niet van te voren betaald zijn, kunnen uitgesteld worden.

2.5 Betaling aan BREDERODE dient door wederpartij te geschieden conform de op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden. Bij gebreke van zulke voorwaarden dient betaling in Euro’s binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Betaling geschiedt zonder enige

inhouding of verrekening en zonder dat wederpartij zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren.

2.6 Bij te late betaling is wederpartij door het enkele verstrijken van een betalingstermijn in verzuim. Zonder nadere ingebrekestelling zal de wederpartij vanaf die datum een onmiddellijk opeisbare vertragingsrente van 4% verschuldigd zijn, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt gerekend.

2.7 Alle kosten, zowel in als buiten rechte – de kosten van rechtskundige bijstand van BREDERODE daaronder begrepen – die BREDERODE moet maken ten gevolge van het niet nakomen van zijn verplichtingen door wederpartij, zijn voor rekening van wederpartij. De buitenrechtelijke incassokosten van BREDERODE worden vastgesteld conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

2.8 Indien BREDERODE op zich heeft genomen prestaties te verrichten gedurende een bepaalde of onbepaalde tijd, dan is zij gerechtigd de daarvoor overeengekomen tarieven jaarlijks per 1 januari door schriftelijke mededeling aan wederpartij aan te passen, indien deze (maximaal) gelijke tred houden met het CBS Consumenten Prijsindexcijfer (reeks alle huishoudens. 2006 =100).
Prijzen die om inkooptechnische reden moeten worden verhoogd worden in overleg met wederpartij opnieuw vastgesteld.

3 LEVERING

3.1 Afgesproken data worden aangehouden mits omstandigheden waarop BREDERODE geen invloed kan uitoefenen dat onmogelijk maken. Zie verder artikel 11 – Overmacht. In goed overleg zullen BREDERODE en opdrachtgever nieuwe data plannen. Afwijking van data door onvoorziene omstandigheden geeft opdrachtgever geen recht op ontbinding van de overeenkomst.
Bij iedere training of cursus wordt aangegeven waarbinnen deze plaats moet vinden. Deze maximale termijn kan niet overschreden worden. De niet gegeven lessen vervallen na deze datum.

3.2 BREDERODE behoudt zich het recht voor trainingsbijeenkomsten bij te wonen als audit in het kader van haar kwaliteitsbeleid.

4 GEHEIMHOUDING

Partijen verplichten zich tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie van de andere partij. Iedere partij zal redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde deze verplichting zo goed mogelijk te kunnen nakomen.

5 (INTELLECTUELE) EIGENDOMSRECHTEN

5.1 Alle door BREDERODE volgens een overeenkomst aan wederpartij geleverde zaken, zoals testmateriaal, boeken, syllabi, geluid- en beelddragers, blijven eigendom van BREDERODE totdat alle bedragen die wederpartij verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of

verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 2.3 en 2.4 volledig aan BREDERODE zijn voldaan.

5.2 Op door BREDERODE ontwikkeld trainingsmateriaal rust auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht. Het is opdrachtgever niet toegestaan dit materiaal te vermenigvuldigen en/of aan derden te verstrekken (om niet) of te verkopen. De rechten op dit materiaal blijven derhalve bij BREDERODE tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

5.3 Speciaal voor opdrachtgever ontwikkeld materiaal mag door opdrachtgever uitsluitend ter beschikking worden gesteld aan medewerkers van opdrachtgever die deelnemen aan een BREDERODE-training. Dit materiaal mag dus niet openbaar worden gemaakt door middel van de traditionele, de nieuwste elektronische middelen of anderszins.

6 DEELNEMERS

6.1 Deelname aan een training geeft geen garantie dat de deelnemer de training met succes zal doorlopen of afronden. BREDERODE adviseert de opdrachtgever in de samenstelling van groepen aan de hand van verkregen kennis over de deelnemers tijdens intakegesprekken.

6.2 BREDERODE mag deelnemers die het normale verloop van een training verhinderen, door gedrag of anderszins, van verdere deelneming uitsluiten. Deze uitsluiting ontslaat de opdrachtgever niet van betalingsplicht.

6.3 Voor deelnemers aan trainingen gelden annuleringsvoorwaarden. Zie artikel 14.

6.4 Vervanging van verloren gegaan lesmateriaal of certificaten van deelname kunnen in de meeste gevallen tegen betaling worden verstrekt. Daarbij worden ook administratie- en portikosten berekend.

7 KLACHTEN

7.1 Een opdrachtgever heeft de verplichting om tijdens en direct na een training vast te stellen of een en ander aan de overeengekomen levering beantwoordde. Indien de levering in enig opzicht niet aan de overeenkomst beantwoordde, moet de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 8 werkdagen na beëindiging van een training, schriftelijk of mondeling gemotiveerd kennis geven. BREDERODE zal de klacht onderzoeken en daarna in overleg treden met opdrachtgever.

Opdrachtgever dient zich te realiseren dat BREDERODE trainingen levert van hoge kwaliteit, maar geen resultaat kan garanderen aangezien de inzet en de capaciteit van de deelnemer(s) bepalend zijn.

7.2 Zie ook de klachtenprocedure.

8 BEËINDIGING OVEREENKOMST

8.1 Een overeenkomst eindigt automatisch na uitvoering van een opdracht. Een overeenkomst kan, tenzij partijen anders overeenkomen, uitsluitend voortijdig worden beëindigd door ontbinding, en dat uitsluitend indien de andere partij, na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. De ontbinding

dient te geschieden d.m.v. aangetekende brief. Indien BREDERODE op het moment van de ontbinding reeds een deel van de opdracht heeft uitgevoerd, kan de overeenkomst slechts gedeeltelijk worden ontbonden, en wel uitsluitend voor dat gedeelte dat nog niet is uitgevoerd.

BREDERODE kan een overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechtelijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan wederpartij, geheel of gedeeltelijk beëindigen indien wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, indien aan hem (al dan niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend, indien hij anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd.

BREDERODE zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

9 AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Behoudens voor schade die veroorzaakt is door eigen opzet of grove schuld van BREDERODE, is BREDERODE slechts aansprakelijk voor schade voor zover in de volgende leden van dit artikel omschreven. Elke verdere aansprakelijkheid van BREDERODE, uit welke hoofde en/of met betrekking tot welke schade dan

ook is uitgesloten.

9.2 BREDERODE is niet aansprakelijk voor de schade aan eigendommen van opdrachtgever en derden, en evenmin voor overige schade, waaronder begrepen bedrijfsstagnatie en gevolgschade indien die schade verband houdt met (de reis van en naar) de leslocatie of met de inhoud van de training.

Opdrachtgever vrijwaart BREDERODE tegen alle aanspraken van derden terzake.

9.3 BREDERODE zal terzake van letselschade, al dan niet de dood ten gevolge hebbende, nimmer meer verschuldigd zijn dan € 120.000 (honderdtwintig duizend euro) per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

9.4 BREDERODE is niet aansprakelijk voor vermogensschade van welke aard dan ook. Voor zover haar geen beroep op dit artikel toekomt, zal haar aansprakelijkheid in ieder geval beperkt zijn tot een bedrag gelijk aan de op grond van de overeenkomst met de wederpartij gefactureerde of te factureren bedragen.
Indien en voor zover de betreffende overeenkomst leidt tot periodieke betalingen, zal BREDERODE nimmer meer verschuldigd zijn dan de door haar over 6 maanden voorafgaande aan haar verzuim gefactureerde bedragen verminderd met door BREDERODE gecrediteerde bedragen.

9.5 Wederpartij vrijwaart BREDERODE van aanspraken door derden,

voortvloeiende uit of verband houdend met (de uitvoering van) de overeenkomst, tenzij de wederpartij deze aanspraken zelf jegens BREDERODE geldend zou kunnen maken, met inachtneming van in dit artikel bepaalde, als de wederpartij de schade zelf zou hebben geleden.

9.6 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover de wederpartij niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft getroffen om de schade te beperken, respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede BREDERODE ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.

10 DOOR WEDERPARTIJ AANGEWEZEN OF VERSTREKTE ZAKEN

10.1 Als BREDERODE opdrachten uitvoert met gebruikmaking van door de wederpartij aangewezen of verstrekte zaken, valt slechts de uitvoering van de opdracht onder de verantwoordelijkheid van BREDERODE en is het gebruik van die zaken voor risico van de wederpartij.

 11 ANNULERING VAN EEN TRAINING

11.1 Voor de annuleringsvoorwaarden van de diverse type trainingen verwijzen wij naar de aan deze voorwaarden gehechte annuleringsvoorwaarden.

12 OVERMACHT

12.1 Indien behoorlijke nakoming door BREDERODE ten gevolge van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van BREDERODE komen, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, heeft BREDERODE het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat zij tot enigerlei schadevergoeding gehouden is. Niet voor rekening van BREDERODE komen onder meer beperkende overheidsvoorschriften, werkstakingen, ziekte, transportproblemen, niet nakoming van verplichtingen van leveranciers, storingen in productiemachines, natuur- en/of kernrampen, oproer en/of oorlogsdreiging. Ontbinding van de overeenkomst laat de gelding tussen partijen van deze algemene voorwaarden onverlet.

13 TELECOMMUNICATIE

13.1 Indien bij trainingen gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten (e-learning), zijn partijen ieder voor zich verantwoordelijk voor de juiste keuze en tijdige beschikbaarheid daarvan aan hun zijde. BREDERODE is niet aansprakelijk voor verlies of verminking van gegevens of verwerkingsresultaten gedurende de verzending van die gegevens met behulp van telecommunicatiemiddelen.

14 NON-CONCURRENTIE

14.1 Behoudens schriftelijke toestemming zullen partijen zich over en weer onthouden van het benaderen van medewerkers en trainers van BREDERODE voor het voor wederpartij of deelnemers aan een training, verzorgen van werkzaamheden die vergelijkbaar zijn met de aan BREDERODE verstrekte opdracht(en). Dit beding vervalt bij uitgesproken faillissement van een der partijen. Bij overtreding van dit artikel verbeurt de overtredende partij € 50.000 aan de andere partij.

15 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

15.1 De overeenkomst tussen BREDERODE en wederpartij wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen welke tussen BREDERODE en wederpartij mochten ontstaan naar aanleiding van een door BREDERODE en wederpartij gesloten overeenkomst, dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Alkmaar tenzij BREDERODE als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de wederpartij.

Klik hier voor de ANNULERINGSVOORWAARDEN.

Start typing and press Enter to search